Artikel 1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Herba4u, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
1.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s, inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
1.4 Herba4u is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Opdrachtgever of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten of Diensten mochten lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
1.5 Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door ons zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Overeenkomst 

2.1 De Opdrachtgever is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

2.2 Herba4u behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

2.3 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeftHerba4u het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2.4 Op alle met Herba4u gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomsten voortvloeiende geschillen worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats vanHerba4u, tenzij partijen overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

Artikel 3. Levertijd 

3.1 Alle door Herba4u genoemde (levering) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Herba4u bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij een plotselinge deadline dient Herba4u schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

3.2 Overschrijding van de door Herba4u opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

Artikel 4. Betaling 

4.1 In geval van niet tijdige betaling is Herba4u gerechtigd de voor haar uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende verplichtingen op te schorten tot het moment dat zij alsnog betaling van het alsdan verschuldigde bedrag – inclusief eventuele rente en kosten – heeft ontvangen. Zij is niet gehouden het reeds ontvangen voorschot aan Opdrachtgever te restitueren.

4.2 Indien Opdrachtgever na aanmaning en sommatie in gebreke blijft met betalen zalHerba4u de invordering van de factuur (incl. administratiekosten en factuur rente) uit handen geven. De met deze invordering gemoeide kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1 Herba4u behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Herba4u aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor doorHerba4u ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichte of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Herba4u van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Herba4u en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

6.1 Herba4u is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals die tengevolge van een bedrijfs stillegging, -vertraging, – stoornis, of enige andere indirecte (bedrijfs)schade van Opdrachtgever of derden uit welke hoofde of van welke aard dan ook, hetgeen evenzeer geldt voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, welke wordt veroorzaakt aan of door respectievelijk de werking of niet werking c.q. onjuiste werking van de door haar geleverde media-productie.

6.2 De Opdrachtgever is zich bewust van de risico’s die het digitaal c.q. elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie met zich meebrengen op het gebied van behoud en beveiliging van de data.

Artikel 7. Overmacht 

7.1 Indien Herba4u door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

7.2 Ingeval van Overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet alsHerba4u als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben

7.3 Herba4u zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 8. Herbalife Waarborg 

8.1 Wanneer u niet tevreden bent over producten, heeft u recht op terugbetaling of ruil. Bezorg het betreffende product binnen de 30 dagen na ontvangst terug aan Herba4u , in de originele verpakking samen met een ingevuld klanten teruggave formulier. Herbalife biedt u de keuze: ofwel het product ruilen voor een ander product, ofwel terugbetaling van de aankoopprijs. Deze garantie is niet van toepassing op producten aangekocht door Herbalife distributeurs noch op producten die werden beschadigd of verkeerdelijk werden gebruikt. De verzendkosten en de verantwoordelijkheid om het product terug te bezorgen aan zijn/haar distributeur zijn ten laste van de klant.

Artikel 9. Beëindiging Opdracht 

9.1 Herba4u is te allen tijde gerechtigd om de uitvoering van een opdracht te beëindigen indien er sprake is van een gewichtige reden, zoals een verstoorde relatie met Opdrachtgever, wanbetaling of een (dreigende) surséance of een faillissement van Opdrachtgever. Herba4u is alsdan nimmer enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd. Afbeeldingen slechts ter illustratie – de producten op deze website kunnen verschillen van de uitgeleverde producten.

Artikel 10. Herbalife Distributeurs 

10.0 Mensen met een Herbalife IDnr (Distributeurs) is het niet toegestaan om via deze webshop herbalife producten aan te kopen. Zij zouden hiermee art. 10-A van de Herbalife gedrag regels schenden.

Artikel 11. Personen reeds onder begeleiding van een Herbalife Coach 

11.1 Personen die in begeleiding zijn van een Herbalife distributeur (coach) zijn niet de doelgroep van deze webshop. Zij worden gevraagd rekening te houden met de tijd en energie die hun coach aan hen besteedt om tot het gewenste resultaat te komen.

    Cart
    Herbalife Formula 1 Shakes Grote Korting

    € 25,99 (vanaf) € 46,20